autoreferat. Bukaortaaneurysm är mycket ovanligt hos kvinnor och förekommer nästan uteslutande bland kvinnor som röker eller har rökt. Det medför att allmän screening av kvinnor för buk­aortaaneurysm är utesluten, enligt författarna.

I Sverige dör ca 800 personer varje år av brustet bukaortaaneurysm. Flera internationella randomiserade studier har visat att tidig upptäckt och operation effektivt halverar dödligheten i sjukdomen bland män. För att förhindra bristning och död erbjuder därför de flesta landsting sedan några år tillbaka alla 65-åriga män ultraljudsbaserad scree­ning för bukaortaaneurysm. Kvinnor, som anses ha mindre risk att drabbas av bukaortaaneurysm, har inte inkluderats i de screeningprogram som byggts upp. Underlaget för detta ställningstagande har dock varit bristfälligt då få studier hittills gjorts på kvinnor.

För att bedöma nyttan av screening av kvinnor inbjöds under tre år alla 70-åriga kvinnor i Uppsala och Dalarnas län till en kostnadsfri undersökning av aorta med ultraljud. Av 6 925 inbjudna kvinnor accepterade 5 140 inbjudan att undersökas. Uppgifter om ärftlighet, riskfaktorer, tidigare operationer för bukaortaaneurysm och dödsfall i sjukdomen inhämtades via hälsoformulär och registerdata.

I den populationsbaserade studien, som är den hittills största i sitt slag, upptäcktes 19 nya bukaortaaneurysm (0,4 procent). Merparten var små, utan omedelbar risk för bristning. Därtill identifierades 12 kvinnor (0,2 procent) med tidigare kända bukaortaaneurysm, varav 11 opererats. Rökning var starkt kopplad till förekomsten av bukaorta­aneurysm och 18/19 (95 procent) kvinnor med nyupptäckta bråck rökte eller hade rökt. Rökning var den enda oberoende riskfaktorn för sjukdomen hos kvinnor.

Det finns goda vetenskapliga belägg för att allmän screening av äldre män räddar liv. Men det faktum att sjukdomen nästan inte förekommer (0,03 procent) bland kvinnor som inte rökt (56 procent av de undersökta) och den mycket låga totalförekomsten gör att vår bedömning är att allmän screening av alla äldre kvinnor är utsiktslös. Värdet av riktade undersökningar till kvinnor i riskgrupper med högre förekomst, t ex rökande kvinnor, behöver utvärderas i hälsoekonomiska studier.