I BMJ presenteras en metaanalys av vilken effekt sockerintag har på kroppsvikten. Artikeln är en sammanställning av 68 studier, 38 kohortstudier och 30 randomiserade, kontrollerade undersökningar.
Forskarna, från Nya Zee­land, har endast inkluderat studier där deltagarna skurit ned på sockerintaget men inte gjort andra restriktioner i kosten. Man har heller inte inkluderat studier där deltagarna behandlats med något läkemedel eller gjort livsstilsförändringar i form av t ex ändrade motionsvanor.

Resultatet visar sammantaget att vuxna som reducerade sitt socker­intag i genomsnitt gick ned 0,8 kilo. Detta är ett medelvärde som gäller alla studier. Hur mycket deltagarna skar ner på sockerintaget varierade kraftigt mellan studierna; minskningar på allt från 1 och upp till 14 procent av det totala energiintaget finns angivet. Författarna såg också att om deltagarna ökade sitt sockerintag så resulterade det i en jämförbar ökning av kroppsvikten, i genomsnitt med 0,75 kilo. Intressant i sammanhanget är att kopp­lingen mellan sockerrestriktion och viktnedgång var tydligare hos vuxna än hos barn. En anledning till det skulle, enligt författarna, kunna vara att barn överlag är sämre på att följa sockerrestriktioner.

De studier som ingått skiljer sig markant vad gäller upplägg. Exempelvis vägdes deltagarna i vissa undersökningar, medan man i andra utgick från egenrapporterad vikt. Därtill skilde sig stu­di­ernas längd och, som nämnts, hur mycket deltagarna drog ned på socker­intaget. Trots det understryker författarna att man kan dra slutsatsen att det går att sänka vikten om man är försiktig med socker. Vad som också är intressant att notera är att byte av socker mot and­ra former av kolhydrater inte gav någon effekt ur viktminskningssynpunkt.