Telomeren, den repeterande sekvensen DNA i slutet av varje kromosom som skyddar genomet och som förkortas varje gång kromosomen delas, har blivit ett populärt forskningsfält, framför allt då dess längd har kopplats till åldrande.
I en studie i JAMA presenteras ett oväntat samband. Forskare har nämligen funnit en koppling mellan korta telomerer och risk att drabbas av förkylning. Författarna har undersökt telomerens längd hos 152 friska individer mellan 18 och 55 års ålder. Samtliga utsattes för rinovirus 39 genom att droppar med viruset gavs nasalt. Man undersökte sedan vilka deltagare som infekterades (blev förkylda) inom fem dagar efter virusexponeringen. Individer med korta telomerer visade sig i ökad utsträckning smittas av viruset.
Sambandet mellan telomerlängd och smittrisk var särskilt starkt hos äldre. Telomerens längd mättes i olika celltyper i blodet, och kopplingen mellan telomerlängd och smittrisk var starkast för CD8CD28-celler, en typ av T-celler. Det faktum att det var i just denna celltyp som sambandet var tydligast innebär att kort telomerlängd kan indikera att immunförsvarets förmåga är nedsatt.
Därtill kan resultaten indikera att kort telomerlängd är en markör för ökad risk att drabbas av framtida sjukdom, däribland något så banalt som en vanlig förkylning. Studien är naturligtvis begränsad i termer av antal deltagare, varför resultaten måste verifieras i större undersökningar innan man kan dra större växlar på rönen.