I New England Journal of Medicine presenteras en norsk studie där man undersökt om vaccination med Pandemrix, vilket erbjöds allmänheten under svininfluensan (H1N1), ökade risken för fosterdöd hos gravida. Forskarna har använt sig av olika register, däribland befolkningsregister, födelseregister och vaccinationsregister.

Man har tittat på data från 117 347 barn som föddes i Norge under 2009 och 2010. Av dessa hade 25 796 barn en mor som vaccinerades med Pandemrix under graviditeten. Majoriteten av vaccinationerna skedde då mödrarna var i andra och tredje trimestern och genomfördes under perioden oktober 2009 till januari 2010. Under den perioden erbjöds allmänheten vaccination. Drygt hälften (54 procent) av alla kvinnor i Norge som var gravida i andra eller tredje trimestern under den tidpunkten vaccinerades.

Studien visar att vaccinerade kvinnor inte löpte ökad risk för fosterdöd jämfört med kvinnor som inte vaccinerats. Däremot löpte kvinnor som drabbades av svininfluensa i storleksordningen fördubblad risk för fosterdöd. Därtill noterades att vaccinationen minskade risken att drabbas av sjukdomen. Gravida bedömdes vara en särskild riskgrupp som prioriterades när vaccinationen skedde.
Vaccinet hade inte testats på gravida innan det gavs, vilket i sammanhanget är normalt. Djurförsök hade dock visat att vaccination inte tycktes innebära någon ökad risk för fosterdöd. Trots att det inte fanns data som gav stöd åt misstankar spreds rykten om att vaccinationen skulle kunna innebära ökad risk att avlida för fostret. Dessa rykten visade sig således felaktiga.