Bör gravida kvinnor ta tillskott av D-vitamin för att optimera barnets benhälsa? I Lancet presenteras en prospektiv studie inom fältet. 3 960 mödrar och deras barn har ingått. Kvinnornas D-vitaminnivåer mättes under graviditeten och barnens benmineraltäthet mättes då de var i 10-årsåldern. 

Materialet kommer från Avon longitudinal study of parents and children (ALSPAC). För mödrarna mättes halterna av D-vitamin (25(OH)D) i blodet. Hos ungefär hälften av kvinnorna gjordes mätningen då de var i den tredje trimestern. En fjärdedel befann sig i den första respektive andra trimestern när D-vitaminmätningen gjordes. 

Resultaten kan sammanfattas med att det inte fanns någon koppling mellan D-vitaminnivå under graviditeten och barnens benmineraltäthet i 10-årsåldern. Det gäller för D-vitaminnivåer under samtliga tre trimestrar. Viktigt att notera är att de flesta (77 procent) av mödrarna hade D-vitaminnivåer som bedömdes som tillräckliga, minst 50 nmol/l, medan resterande kvinnor hade nivåer som understeg denna gräns. 

I en kommentar till artikeln, även den i Lancet, rekommenderas att tillskott med D-vitamin ges till kvinnor som befinner sig i riskzonen, exempelvis kvinnor som får i sig lite D-vitamin via kosten, kvinnor som endast i låg utsträckning utsätts för sol, kvinnor som före graviditeten har ett BMI över 30 och kvinnor av afroamerikanskt eller asiatiskt ursprung. 

Ämnet är emellertid omdebatterat. Värt att notera är att studien är betydligt större än tidigare material som publicerats inom området.