Autoreferat. På senare tid har intressanta studier belyst möjligheten att optimera utredningen av patienter med åskknallshuvudvärk. I dag utesluts subaraknoidalblödning med DT och s k fördröjd lumbalpunktion (LP), men nya rön indikerar att modern DT bedömd av neuroradiolog och utförd inom sex timmar från det att huvudvärken debuterat utesluter subaraknoidalblödning. Vidare finns ökad tillgång till akut DT-an­gio­grafi (DTA), som tillsammans med DT har utmärkt sensitivitet för an­eu­rysmal subaraknoidalblödning. 

Sammantaget är radiologiska metoder sannolikt snart tillräckligt validerade för att kunna utesluta åtgärdskrävande subaraknoidalblödning. Detta är dock inte liktydigt med att lumbalpunktion kan överges i klinisk rutin utan risk. 

Vi undersökte det differentialdiagnostiska värdet av lumbalpunktion vid utredning av misstänkt subaraknoidalblödning vid Akademiska sjukhuset under perioden 2009–2011. Totalt 453 patienter inkluderades, varav 400 hade åskknallshuvudvärk och 53 uppvisade and­ra symtom som gav skäl att misstänka subaraknoidalblödning (tidigare sub­­araknoidalblödning, hereditet etc). Lumbalpunktion gav i 14 (3 procent) fall en alternativ dia­gnos, till övervägande del icke-behandlad serös meningit. Bland patienterna med åskknallshuvudvärk identifierades endast 4 (1 procent) med subaraknoidal­blödning, var­av ingen aneurysmal. 

Detta är väl förenligt med att modern DT numera identifierar de flesta, åtminstone aneurysmala, subaraknoidalblödningar före lumbalpunktion. Hela 153 (34 procent) patienter blev inlagda i väntan på lumbalpunktion av logistiska skäl, vilket indikerar potentialen för renodlat radiologiska algoritmer att bespara patienterna sluten vård.

Studien indikerar att serös meningit bör beaktas i framtida diagnostiska algoritmer för åskknallshuvudvärk. Även om diagnosen ofta inte är behandlingskrävande bör lumbalpunktion sannolikt bevaras i något skede av utredningsgången – måhända subakut polikliniskt för patienter med kvarvarande huvudvärk – även om radiologiska metoder uteslutit behandlingskrävande sub­arak­­­noidalblödning.