I Lancet presenteras en studie som visar att genetiken bakom fem olika psykiatriska sjukdomar kan vara överlappande. Sjukdomarna är ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni. Det är ett omfattade material. Författarna har letat efter enbaspoly-morfier (SNP) i hela genomet för 33 332 patienter med någon av dessa fem dia-gnoser. Patienterna har jämförts med 27 888 friska kontroller; samtliga från olika europeiska länder. 

Författarna har identifierat fyra områden i genomet som är gemensamma för alla fem sjukdomar, däribland genen CACNA1C, som tidigare har kopplats till schizofreni, och genen CACNB2; därtill två områden på kromosom 3 och 10 (3p21 and 10q24). Både CACNA1C och CACNB2 kodar för en subenhet av kalciumkanaler. 

Reglering av kalcium skulle därför kunna vara en grundläggande mekanism bakom flera psykiatriska sjukdomar. Författarna spekulerar vidare över om kalciumreglering skulle kunna vara en mekanism att rikta in sig mot farmakologiskt. 

De hoppas att resultaten ska kunna bidra till att psykiatriska sjukdomar i framtiden klassas efter biologisk etiologi och inte, som i dag, i princip helt efter klinisk sjukdomsbild, vilket inte sällan gör att gränsdragningen mellan olika diagnoser blir svår.