I Lancet presenteras en studie i vilken djup hjärnstimulering prövats mot anorexia. Studien har gjorts i Kanada och omfattar sex kvinnor mellan 24 och 57 år. De hade alla en lång historik av svårbehandlad anorexia; i genomsnitt hade de haft sin sjukdom i 18 år. De fick elektroder inopererade för att påverka aktiviteten i limbiska systemet. Stimulatorn som skickar signalerna opererades in under huden, och två veckor efter ingreppet började stimuleringen. Deltagarna följdes därefter i nio månader.

Två månader efter ingreppet hade samtliga patienter gått ner i vikt. Författarna skriver att de inte förvånades över detta, givet att försök med hjärnstimulering vid depression visat att effekten ofta dröjer ett par månader. Men därefter vände utvecklingen. Efter tre månader hade fem av sex patienter gått upp eller stabiliserats i vikt. Efter nio månader hade tre av sex patienter gått upp så pass mycket att deras BMI låg över nivån då studien började. Förbättrad livskvalitet och minskade besvär med tvång noterades hos tre respektive fyra patienter sex månader efter ingreppet.
Djup hjärnstimulering är förknippad med risk för svåra biverkningar. I det aktuella materialet noterades att en patient drabbades av ett epileptiskt anfall två veckor efter ingreppet och en annan av panikångest i samband med själva ingreppet. Just säkerhetsaspekten har varit något forskarna fokuserat särskilt på då det rör sig om en fas 1-studie. Författarna sammanfattar resultaten vad gäller biverkningar med att metoden är relativt säker.
Det har under senare år kommit ett flertal studier där djup hjärnstimulering prövats med god effekt, främst mot parkinson men även de­pression. Den aktuella studien är den första där metoden testas vid anorexia. Även om det är en liten undersökning är resultaten intressanta. Behovet av nya behandlingsmetoder vid anorexia är mycket stort. Obehandlad innebär sjukdomen att drabbade löper risk att avlida.