I en studie som publicerats i New England Journal of Medicine finner man att kardiovaskulär sjukdom minskas av ökat fettintag genom extra nötter eller olivolja jämfört med rådet att minska fettintaget. 

Denna spanska studie är av stor betydelse för vilka kostråd vi bör ger våra patienter då den var primärpreventiv, randomiserad och förhållandevis stor. Man nyttjade heller inte orimligt stora insatser från vårdgivarna, vilket varit vanligt i tidigare studier. Deltagarna hade ingen känd kardiovaskulär sjukdom vid studiestart, men hade hög kardiovaskulär risk genom förekomst av minst tre av riskfaktorerna högt LDL-kolesterol, lågt HDL-kolesterol, rökning, hypertoni, övervikt, fetma eller hereditet för prematur kardiovaskulär sjuklighet. Diabetes utgjorde ett alternativt och i sig tillräckligt inklusionskriterium. 

Randomisering skedde till intag av 1 liter jungfruolivolja/vecka eller 30 gram nötter/dag. Utöver detta gick dietister igenom kosten för att göra den medelhavskostlik, inkluderande att dricka vin ≥7 gånger/vecka för dem som redan in-nan drack vin emellanåt. Lågfettkostgruppen skulle minska fettintaget genom att äta mer lågfettprodukter och t ex skära bort synligt fett. Alla tre grupperna ombads att minska intaget av sötsaker men öka intaget av frukt.

Studien inkluderade 7 447 individer och den avslutades i förtid, varvid en medianduration på 4,8 år hade uppnåtts. Då hade 7 procent hoppat av studien i mer än två år, en ganska låg siffra för koststudier. De som lottats till mer olivolja uppvisade 8,1 (95 procents konfidensintervall 6,6–9,9) kardiovaskulära händelser/1 000 personår; motsvarande siffra i nötgruppen var 8,0 (6,4–9,9) händelser/1 000 personår.

Lågfettgruppens kardiovaskulära incidens var 11,2 (9,2–13,5) händelser/1 000 personår (P = 0,009 för olivolja mot lågfettkost; P = 0,02 för nötter mot lågfettkost). Relativ risk för båda grupperna med mer fett jämfört med lågfettgruppen var 0,70 (0,55–0,89) händelser/1 000 personår. Effekten var likartad bland feta personer och bland patienter med diabetes. 

Tidigare studier har antytt liknande risker med lågfettkost. I Women’s Health Initiative-studien fann man att en subgrupp med kardiovaskulär sjukdom vid studiestart som lottades till lågfettkost fick 26 procent ökad risk (95 procents konfidensintervall 1,03–1,54) för en ny kardiovaskulär händelse [JAMA. 2006;295:655-66]. 

Nyligen meddelades också att livsstilsstudien Look-AHEAD, där drygt 5 000 patienter med typ 2-diabetes studerats, avbryts i förtid då den inte kommer att kunna visa minskad sjuklighet med lågfettkost i kombination med ökad fysisk aktivitet [http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm] trots goda effekter på flera riskfaktorer. 

Författarnas konklusion är att en icke-energibegränsad medelhavskost med mer nötter eller olivolja primärpreventivt påtagligt minskar sjukligheten hos högriskpatienter jämfört med kontrollgruppens diet (lågfettkost). Den spanska studien är den första stora randomiserade primärpreventiva studie som verkligen finner en effekt av en kostintervention på kardiovaskulär sjukdom, mot bakgrund av modern läkemedelsbehandling inkluderande statiner och antihypertensiva läkemedel.