Många som slutar röka går upp i vikt. Är det ändå, från strikt kardiovaskulär synpunkt, motiverat att sluta röka trots de extra kilon man lägger på sig? Den frågan har en grupp forskare ställt i en studie som presenteras i JAMA. 

Undersökningen har gjorts i USA och omfattar cirka 10 000 personer där uppgifter inhämtas från perioden 1984 till 2011. Materialet omfattar vuxna individer som genomgått hälsokontroller vart fjärde år. Uppgifter om rökning och rökstopp är egenrapporterade. Vissa deltagare i materialet rökte när de inkluderades, andra inte. I genomsnitt följdes deltagarna i 25 år, och under den perioden skedde 631 kardiovaskulära händelser, däribland hjärtinfarkt, stroke och perifer arteriell sjukdom.

Forskarna började med att titta på individer utan diabetes. Dessa gick i genomsnitt upp 2,7 kilo under åren som följde efter rökstoppet. När man jämförde individer som fortfarande rökte med individer som nyligen slutat röka (inom de senaste fyra åren) visade det sig att risken att drabbas av en kardiovaskulär händelse var 53 procent lägre i gruppen som slutat röka. När man jämförde dem som fortfarande rökte med gruppen som slutade för länge sedan var risken 54 procent lägre i den senare gruppen. 

Därefter tittade man specifikt på diabetiker som slutat röka. Detta är en grupp patienter som är extra benägen att gå upp i vikt. Viktuppgången bland diabetikerna var i genomsnitt 3,6 kilo under den fyraårsperiod som följde rökstoppet, men mönstret var detsamma som för patienter utan diabetes: rökstopp innebar minskad risk för kardiovaskulära händelser. Däremot var skillnaderna i kardiovaskulär risk mellan rökare och före detta rökare inte statistiskt säkerställda bland diabetikerna. En möjlig förklaring till det kan vara att det var ett begränsat antal diabetiker som ingick i materialet. 

Författarna sammanfattar resultaten med att det visserligen är vanligt med viktuppgång efter rökstopp, men de extra kilona innebär inte att den sammanlagda kardiovaskulära risken ökar. Tvärtom syns en tydlig minskning. Enklare uttryckt: man kan inte motivera fortsatt rökning med att de extra kilon man lägger på sig vid rökstopp innebär hälsorisker för hjärtat. Och då har författarna inte ens tagit hänsyn till faktorer som lungsjukdomar eller olika former av maligniteter.