I New England Journal of Medicine presenteras en fas 3-studie i vilken antikroppen omalizumab prövats mot urtikaria. Omalizumab är en monoklonal antikropp riktad mot IgE som är godkänd för behandling av allergisk astma.

I studien har 323 patienter med kronisk idiopatisk utrikaria som inte fått tillräcklig symtomlindring av antihistaminer ingått. Dessa har lottats till behandling med antikroppspreparatet i olika doser eller till placebo. Antikroppen gavs i injektionsform var fjärde vecka vid totalt fyra tillfällen. 

Resultatet har följts med självskattning, där patienten fått gradera sina besvär av klåda på en 21-gradig skala (Itch Severity Score), där hög poäng innebär svåra besvär. Då studien påbörjades hade samtliga i genomsnitt 14 poäng på skalan. Efter tolv veckors behandling visade det sig att de som fått antikroppsbehandlingen i högsta givna dos (300 mg) i genomsnitt uppnått en symtomlindring på 9,8 poäng, vilket ska jämföras med 5,1 poäng i placebogruppen. Patienter som fått antikroppen i dosen 150 mg noterade en symtomlindring på i genomsnitt 8,1 poäng.

Antalet allvarliga biverkningar var störst i gruppen som fått antikroppsbehandling i högsta givna dos; i övrigt var det inte några större skillnader mellan placebogruppen och behandlingsgrupperna. Värt att notera är att läkemedelsbolagen Genentech och Novartis finansierat undersökningen.