Mycket svårt sjuka patienter utsätts för oxidativ stress. Mot bakgrund av detta har det föreslagits att behandling med antioxidanter skulle kunna ha positiv effekt. Nu har metoden prövats i en omfattande studie. Resultaten presenteras i New England Journal of Medicine och bygger på 1 223 vuxna patienter som vårdades vid någon av 40 olika intensivvårdsenheter i USA, Kanada och Europa.

Samtliga patienter var mycket svårt/kritiskt sjuka, vilket bland annat omfattar multipel organsvikt. De lottades till ett antal grupper. Vid sidan av vanlig IVA-behandling gavs en grupp tillskott av aminosyran glutamin, en annan fick tillskott av antioxidanter och en tredje både antioxidanter och glutamin. Behandlingen gavs inom 24 timmar efter att patienten lagts in på IVA. Tillskotten gavs båda intravenöst och enteralt. Grundtanken med behandlingen var att dämpa den oxidativa stress som kroppen utsätts för och tillföra glutamin då kroppens förmåga att syntetisera detta tros sjunka vid extrem stress. En kontrollgrupp fick inga tillskott men givetvis sedvanlig intensivvårdsbehandling. Primärt effektmått var mortalitet inom 28 dagar efter att behandlingen påbörjats.

Resultatet var rejält nedslående. Antioxidanter påverkade inte mortaliteten. För de patienter som fått glutamin noterades i stället ökad mortalitet jämfört med kontrollgruppen. Vad ökningen beror på är oklart. Författarna betonar att glutamin i sig inte påverkade vare sig organsvikten eller infektionsrisken.