Allt fler mycket tidigt födda barn överlever som bekant, men vilka konsekvenser får detta på lite längre sikt? Riskerar barnen svåra utvecklingsstörningar och kognitiv påverkan? Det är den huvudsakliga frågeställningen i en svensk studie som presenteras i JAMA. Författarna har undersökt 707 barn som föddes före graviditetsvecka 27 under perioden 2005–2007. Av dessa överlevde 491 (69 procent) till 2,5 års ålder. Vid den åldern undersöktes 456 av barnen och jämfördes med jämnåriga barn som fötts efter en fullgången graviditet. Barnens kognitiva, språkliga och motoriska funktion undersöktes. Därtill undersöktes bland annat förekomst av cerebral pares.

Resultaten kan sammanfattas med att det visserligen fanns skillnader mellan de för tidigt födda barnen och de som fötts efter en normallång graviditet, men skillnaderna var mindre än befarat. Exempelvis hade 42 procent av för tidigt födda inga funktionshinder alls, jämfört med 78 procent av fullgångna barn. 31 procent av de för tidigt födda hade lindriga funktionshinder jämfört med 19 procent av de fullgångna barnen. Detta innebär således att 73 procent av de för tidigt födda hade inga eller lindriga funktionshinder. 16 procent av de för tidigt födda hade måttliga funktionshinder och 11 procent svåra funktionshinder. Därtill noterades att 7 procent av de för tidigt födda hade cerebral pares (0,1 procent av fullgångna barn). Antalet barn som drabbats av måttliga och svåra funktionshinder ökade ju tidigare i graviditeten som förlossningen skett. Av barn födda i graviditetsvecka 22 hade 60 procent måttliga eller svåra funktionshinder; bland barn födda i vecka 26 var andelen 17 procent. Överlag noterades inte några skillnader mellan könen. Studien är en del av den så kallade Express-studien (Extremely preterm infant study in Sweden) som omfattar många olika discipliner; vid sidan av barn- och ögonläkare ingår till exempel även psykologer. En första delstudie från Express presenterades 2009, även den i JAMA (refererad i Läkartidningen nr 23/2009). Ytterligare undersökningar av barnen planeras när de är 6,5 respektive 11 år.