Kan doseringen av TNF-alfa-hämmare sänkas efter en tid med bibehållen effekt för patienter som behandlas för reumatoid artrit? Det har varit den huvudsakliga frågeställningen i en studie som presenteras i Lancet. Undersökningen har gjorts vid 80 centra. Totalt har 834 patienter ingått där sjukdomen klassificerats som måttligt aktiv trots behandling med metotrexat.

Patienterna fick, vid sidan av metotrexat, behandling med TNF-alfa-hämmaren etanercept i dosen 50 mg. Efter 36 veckor hade 604 patienter förbättras så pass att sjukdomen nu klassificerades som lågaktiv. Dessa patienter delades in i tre lika stora grupper: en som fortsatte med läkemedlet i oförändad dos, en där dosen halverades och en där läkemedlet sattes ut. Metotrexatbehandlingen fortsatte för samtliga tre grupper.

När man åter undersökte patienterna efter ett år noterades att 82,6 procent av dem som fortsatt med ursprungsdosen hade behållit sin låga sjukdomsaktivitet. För patienterna som halverat dosen var andelen 79,1 procent, medan den var 42,6 procent bland dem som satt ut läkemedelet.

Undersökningen skulle kunna ses som att man i princip kan halvera dosen med bibehållen effekt. I en kommentar konstateras att resultaten är lovande. Men sjukdomen är kronisk och effekterna av sänkt dos på lång sikt känner vi inte till. Data med längre uppföljningstider än ett år efterfrågas i kommentaren. Läkemedelsbolaget Pfizer har finansierat den aktuella undersökningen.