Autoreferat. Fysisk aktivitet betraktas som hälsofrämjande, men kraftigare ansträngning kan ge ischemisk hjärtsjukdom och arytmier. Vi har beskrivit tre fall av hjärtstopp [Läkartidningen. 2010;107:2720-2]. År 2013 inträffade fyra hjärtstopp under Vasaloppsveckan. Tre av dessa patienter kunde räddas till livet. Kim et al har beskrivit hjärtstopp under långdistanslöpning (maraton) [N Engl J Med. 2012;366(2):130-40]. Denna studie föranledde oss att undersöka eventuella likheter och skillnader jämfört med hjärtstopp under Vasaloppet. Studien publicerades i Journal of American College of Cardiology. Mellan 1922 (det första Vasaloppet) och 2010 hade 926 350 deltagare startat i de olika loppen och nästan hälften de sista tio åren, då också kortare lopp har lagts till det traditionella på 90 km.

20 fall av hjärtstopp (medelålder 55 år) inträffade till och med 2010, av vilka fem överlevde (medelålder 47 år). Alla var män och fick snabb hjälp med hjärt–lungräddning av medtävlare, ofta med medicinsk skolning. 16 av fallen var kranskärlssjukdom, 2 hypertrofisk kardiomyopati, 1 myokardit och 1 ventrikelflimmer av okänd bakgrund.

Risken att insjukna var 2,16 per 100 000 startande skidåkare, vilket innebar 0,31 per 100 000 skidtimmar. I maratonstudien identifierades 59 hjärtstopp (51 män, medelålder 42 år) bland 10,9 miljoner startande. Risken för löparna var 1,01 per 100 000 vid maraton och 0,27 vid halvmaraton. I maraton sågs 0,20 hjärtstopp per 100 000 löptimmar, medan siffran var något högre vid skidåkningen (0,31). Risken måste bedömas som densamma. En skillnad är dock att en stor andel av hjärtstoppen i maraton sker under sista milen, vilket inte är fallet i Vasaloppen, där de sker mer utspritt. I maraton finns bland obducerade en hög andel med hypertrofisk kardiomyopati och färre med kranskärlssjukdom. Gemensamt för båda typerna av lopp är andelen som räddats till livet med hjärt–lungräddning, som är ca 25–30 procent. Chansen att överleva beror sannolikt på hur snabbt HLR-hjälp kan fås i väntan på ambulans.

Insjuknandet i hjärtstopp i Sverige rapporteras till Nationella hjärtstoppsregistret. Incidensen av fall som inträffar utanför sjukhus skiljer sig åt regionalt. Den är 13–52 fall per 100 000 personår, att jämföra med 4 030 per 100 000 personår i Vasaloppsspåret. Den relativa risken är högre under den fysiska ansträngningen, där också andra mekanismer kan spela roll. Den absoluta risken är mycket låg. Att insjukna under loppen med närhet till snabb hjälp kan vara gynnsamt i sig.