I JAMA Psychiatry presenteras en brasiliansk studie i vilken en form av icke-invasiv hjärnstimulering, kallad transcranial direct current stimulation (tDCS), prövats vid depression. tDCS bygger på att elektroder fästs på skallen och avger en svag strömstyrka (2 mA). Den teoretiska bakgrunden är att man noterat låg aktivitet i delar av prefrontala kortex hos depressionspatienter. Tanken är att metoden stimulerar aktivitet i dessa regioner i hjärnan. Behandlingen ges i sessioner om 30 minuter. I studien har behandlade patienter först fått daglig behandling, varefter man gått över till två sessioner per vecka. Studien omfattar 120 patienter mellan 18 och 65 år med depression utan psykotiska symtom. Dessa lottades till fyra olika grupper. En fick tDCS och samtidig behandling med SSRI (sertralin). En annan gavs tDCS och placebo. En tredje gavs behandling med overksamma elektroder (sham-tDCS) och fick samtidigt SSRI, medan en fjärde grupp fick behandling med overksamma elektroder och placebo.

Resultaten har följts genom skattning enligt depressionsskattningsskalan MADRS (Montgomery–Åsberg depression scale), där hög poäng innebär svåra depressionssymtom. Det visade sig efter sex veckor att patienter som fått både tDCS och SSRI, dvs kombinationsbehandling, fick bäst effekt. Dessa hade i genomsnitt minskat 8,5 poäng på MADRS-skalan jämfört med patienter som bara fått SSRI (samtidig overksam behandling med elektroder). Kombinationsbehandlingspatienterna hade dessutom i genomsnitt tappat 5,9 poäng mer på MADRS-skalan än patienter som fått tDCS och placebo.

tDCS utvecklades för att behandla hjärnskador och stroke, men även andra indikationer har prövats. Till exempel har det amerikanska försvaret gjort försök med metoden för att förbättra koncentrationsförmågan hos piloter. När det gäller depression är evidensen emellertid oklar då resultaten av de studier som gjorts inte är samstämmiga. Enligt författarna till den aktuella undersökningen är detta första gången som metoden jämförs systematiskt med farmakologisk depressionsbehandling. Även om resultaten är lovande bör det understrykas att studien är begränsad till sin omfattning och att ytterligare data behövs innan tDCS kan bli klinisk praxis. Värt att notera är också att depression är en godkänd indikation för tDCS i bland annat USA, Kanada och Brasilien men ännu inte i Sverige.