Kan långt QT-syndrom ligga bakom en del oförklarliga fall av dödfödsel och missfall? Den frågan ställs i en studie som presenteras i JAMA efter att en grupp forskare gjort en genetisk analys av avlidna barn och foster. Materialet kommer från USA och Italien. Forskarna har tittat på 91 barn och foster som avlidit efter graviditetsvecka 14. Dessa har jämförts med drygt 1 300 kontroller. Det man undersökt är om de avlidna bar på varianter av gener som kan kopplas till långt QT-syndrom. Hos 8 av de 91 avlidna barnen/fostren hittade man just detta. De genvarianter barnen bar på har en känd koppling till långt QT-syndrom. Genvarianterna påverkar sammanfattningsvis jonkanalers funktion, och dessa fungerar inte normalt vid de aktuella varianterna.

Detta skulle således kunna innebära att långt QT-syndrom ligger bakom en del oförklarliga fall av missfall eller dödfödsel. Viktigt att notera är att författarna bara tittat på de tre vanligaste genvarianterna bakom långt QT-syndrom. Därtill finns ytterligare tolv som sedan tidigare kopplats till långt QT-syndrom och som man inte undersökt i den aktuella studien. Detta skulle kunna innebära att man i den aktuella undersökningen underskattat prevalensen av långt QT-syndrom vid missfall och dödfödsel.