Melatonin är ett hormon som bl a reglerar vår dygnsrytm. Det finns en hel del forskning som tyder på att hormonet även har en roll i metabolismen av glukos. Exempelvis har genetiska studier visat att mutationer i melatoninreceptorn kan kopplas till högre fasteglukos.

I JAMA redovisas en studie där en grupp forskare undersökt om sekretionen av melatonin kan kopplas till framtida risk att utveckla typ 2-diabetes. Forskarna har utgått från en grupp friska individer som år 2000 lämnade blod- och urinprov. Ingen av dem hade diabetes vid provtagningen. De följdes, och under perioden 2000–2012 utvecklade 370 personer typ 2-diabetes. Dessa har jämförts med 370 matchande personer från samma material som inte utvecklade sjukdomen.

Det visade sig att låg melatoninsekretion vid studiens början var kopplad till ökad förekomst av utveckling av typ 2-diabetes. När man delade in deltagarna i tre ungefär lika stora grupper baserat på utgångsnivån av melatonin visade sig följande: I gruppen med högst nivåer av melatonin vid baslinjen noterades 4,27 fall av typ 2-diabetes per 1 000 personår, vilket ska jämföras med 9,27 i gruppen deltagare med lägst nivåer. Resultaten har justerats för faktorer som BMI, hereditet, hypertoni och medicinering.

Författarna understryker att det ännu återstår att se om låg melatoninsekretion är en riskfaktor för typ 2-diabetes som kan påverkas. Det vill säga: vi vet ännu inte om sjukdomsrisken kan påverkas ifall melatoninsekretionen normaliseras. Prospektiva data efterfrågas således av författarna.