Övervikt och fetma är inte ovanligt bland patienter med psykiatriska sjukdomar. Bidragande är bland annat att behandling med neuroleptika är förknippad med stor risk för viktuppgång. Trots det har relativt få studier gjorts vad gäller viktnedgång bland patienter med psykiatrisk problematik. Nu presenteras en undersökning i New England Journal of Medicine där man tittat på just detta. Undersökningen har gjorts i USA och omfattar 291 patienter. Av dessa hade 22 procent bipolär sjukdom, 12 procent depression och 58 procent schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom. Patienterna kommer från tio olika centra. Då studien påbörjades hade deltagarna en genomsnittlig kroppsvikt på 102,7 kilo och ett BMI på 36,3. Deltagarna delades in i två grupper. En interventionsgrupp fick rådgivning om kost och motion både i grupp och individuellt. De fick också träna (fysisk aktivitet) i grupp. En kontrollgrupp fick initialt information om kost och motion och därefter allmänna hälsorelaterade råd som inte var kopplade till viktnedgång.

Studien pågick i 18 månader. Rådgivning och träning pågick under hela perioden, om än mer intensivt under det första halvåret. Deltagarna var i genomsnitt med på 46 träningstillfällen/möten under det första halvåret och 31 möten/träningstillfällen under månad 7 till 18. Efter 18 månader var kontrollgruppens genomsnittliga vikt i princip oförändrad (en nedgång på 0,2 kilo) jämfört med en genomsnittlig viktnedgång på 3,4 kilo i behandlingsgruppen. Värt att notera är att 37,8 procent av deltagarna i behandlingsgruppen gick ned minst fem procent av kroppsvikten, vilket uppnåddes av 22,7 procent i kontrollgruppen.

I viktnedgångsstudier är en generell svårighet ofta att visa bestående resultat. Det finns åtskilliga studier i vilka deltagarna nått den maximala viktnedgången efter cirka sex månader. Därefter tenderar vikten att öka igen. Det har således visat sig svårt för bantningsmetoder och viktnedgångspreparat att visa bestående effekt för tidsperioder över ett år. I den aktuella studien hade behandlingsgruppen gått ned i vikt efter sex månader men sedan fortsatte viktnedgången under resterande tolv månader, vilket således innebär att effekten höll i sig under längre tid än vad som brukar vara fallet vid den här typen av studier. Författarna sammanfattar resultaten med att rätt stöd och behandling kan hjälpa överviktiga patienter med svåra psykiatriska sjukdomar att gå ned i vikt.