Många utlandsresenärer kommer hem med sjukdomar som kunde ha undvikits. Det visar en studie i Annals of Internal Medicine.

I och med dagens ökande resande får allt fler resenärer problem med sjukdomar de ådragit sig i utlandet. För att följa upp incidensen av reserelaterade hälsobesvär har man bildat nätverket GeoSentinel som har 53 kliniker i 24 länder. Data från mer än 170 000 patienter finns samlade sedan 1995. I en analys av data från 2007–2011 har man nu granskat frekvensen rapporterade sjukdomar från olika regioner i världen bland hemkommande resenärer som uppsökt en klinik efter sin resa och blivit diagnostiserade med minst en reserelaterad sjukdom. Totalt identifierades 42 173 sjuka resenärer under uppföljningstiden. Den största andelen sjuka hade besökt Asien (33 procent), följt av Afrika söder om Sahara (27 procent) och Latinamerika/Karibien (19 procent). Runt 41 procent av resenärerna hade uppsökt sjukvården f ör rådgivning före avresan, men detta varierade per region och syfte med resan.

Gastrointestinala infektioner var överlägset vanligast (34 procent av samtliga som sökt), och postinfektiös irritabel tarm (IBS) var vanlig bland dem. 23 procent av alla sökande hade febersjukdom, t ex malaria, denguefeber och tyfoidfeber. Sjukdomar som kunnat förebyggas med vaccination, bl a fästingburen encefalit (TBE), salmonella av tyfoidtyp och hepatit A, förekom hos 737 resenärer, av vilka endast 20 procent hade uppsökt rådgivning före resan. Även barnsjukdomar som är möjliga att förebygga, t ex mässling, difteri, pertussis och rubella, förekom. Resenärer ådrog sig sjukdomar även inom Europa, exempelvis 30 procent av alla Legionella-infektioner, 20 procent av alla mässlingsfall och 15 procent av alla akuta HIV-infektioner.

En särskild riskgrupp tycks vara personer som hälsar på vänner/släktingar i sitt ursprungliga hemland. Av dessa hade endast 18 procent uppsökt rådgivning före resan men samtidigt stod de exempelvis för 62 procent av fallen av Plasmodium falciparum.

Sammantaget konstaterades att andelen resenärer som uppsökt sjukvården för rådgivning inför resan är låg. 20 procent av alla med hepatit A hade dock fått rådgivning – men inte vaccination – före resan. Vidare noterades att de som besökt anhöriga i hemlandet kan utgöra en särskild riskgrupp i behov av mer information.