Autoreferat. I WHO:s millenniemål (4 och 5) är en minskning av barna- och mödramortaliteten central. Indien är ett land med hög mödra- och barndödlighet. Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping har haft ett långvarigt samarbete med en stiftelse, Pravara Medical Trust, i ett fattigt jordbruksområde i delstaten Maharashtra. Åren 2006–2009 genomfördes ett gemensamt projekt kring förebyggande mödra- och barnhälsovård baserat på tillämpliga delar av det svenska MVC–BVC-programmet. Erfarenheterna från projektet har nyligen publicerats i den elektroniska tidskriften Rural and Remote Health.

Projektet bedrevs i ett område med en befolkning på ca 450 000, hög analfabetism och 55 procent av familjerna under fattigdomsgränsen. Cirka hälften av mödrarna kontrollerades någon gång under graviditeten. Tre fjärdedelar förlöstes i hemmet, oftast utan professionellt stöd. Organiserad uppföljning av barnen förekom inte.

Nio fasta och fem mobila primärvårdsenheter sattes upp, de senare för att nå de mest avlägsna av de 235 byarna i projektet. Sjuksköterskor med endast ettårig utbildning och läkare med traditionell ayurvedautbildning anställdes för att utföra kontrollerna av de gravida och barnen. Sjuksköterskor och läkare med längre, västerländsk utbildning tränades till att kunna utbilda dem som arbetade på fältet. Målet var att öka teoretisk kunskap och undersökningsteknik samt främja patientcentrerad vård. Journaler, manualer och utbildningsmaterial på det lokala språket togs fram. Så kallade female health volunteers, betrodda kvinnor i byarna som kunde läsa och skriva, rekryterades och var nyckelpersoner för att övertyga familjerna om vikten av att komma till kontroller.

Verksamheten blev populär i byarna. Andelen mödrar som kom till kontroll före vecka 16 ökade från 32 till 62 procent. Antalet institutionsförlossningar (allt från sjukhus till vårdcentraler) ökade från 40 till 74 procent, andelen assisterade hemförlossningar steg från 20 till 90 procent. Antalet barn som kom för hälsokontroll ökade trefalt. Mödramortaliteten sjönk med tre fjärdedelar till 121 per 100 000 födslar och spädbarnsdödligheten halverades till 43 per 1 000 levande födda; bägge skillnaderna statistiskt signifikanta.

Resultatet visar att det är möjligt att i ett fattigt och avlägset jordbruksområde påverka människors förståelse för värdet av förebyggande vård och talar för att det går att sänka mödra- och spädbarnsdödligheten.