I New England Journal of Medicine presenteras en studie som visar att mängden tumör-DNA i blodet är en bra markör för sjukdomsutvecklingen vid metastaserad bröstcancer. Studien omfattar 30 kvinnor som behandlats för sjukdomen. Förutom att mäta mängden cirkulerande tumör-DNA har författarna mätt cancermarkören CA15-3.

Det visade sig att tumörmarkören återfanns hos 87 procent av de cancerdrabbade. Det kan jämföras med cirkulerande tumör-DNA, som återfanns hos 97 procent (29 av 30 kvinnor). Forskarna sammanfattar resultaten med att mätning av mängden cirkulerande tumör-DNA har både hög specificitet och hög sensitivitet. Att mäta DNA från tumören har dessutom ett bättre dynamiskt omfång än den tumörmarkör som undersökts. Det sistnämnda innebär att tumör-DNA på ett bättre sätt speglar sjukdomsutvecklingen. 

Studien visar dessutom att mätning av cirkulerande tumör-DNA ger en tidig indikation på om patienten svarar på behandling. Man konstaterar att metoden har god potential men vill se ytterligare forskning innan den kan bli klinisk praxis vid metastaserad bröstcancer.