Gravida kvinnor som behandlas med epilepsipreparatet valproat löper ökad risk att barnet drabbas av autism. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Undersökningen bygger på ett populationsbaserat danskt material som omfattar alla barn födda i Danmark under perioden 1996–2006.  Författarna har med hjälp av nationella läkemedelsregister identifierat barn som exponerades för valproat under graviditeten och barn som diagnostiserats med en autismspektrumstörning.

Totalt föddes det 655 615 barn under hela decenniet. Dessa har följts fram till slutet av 2010. Den genomsnittliga uppföljningstiden var till nio års ålder. Av samtliga barn fick 5 437 diagnosen autismspektrumstörning. Ungefär hälften av dessa, 2 067, fick diagnosen barnautism. Därtill såg författarna att 2 644 barn hade exponerats för någon typ av antiepileptiskt preparat under graviditeten, varav 508 för valproat. Bland de valproatexponerade barnen fick 4,4 procent en autismspektrumdiagnos. Det innebär att dessa barn löpte 2,9 gånger högre risk att diagnostiseras med en autismspektrumstörning och hela 5,2 gånger högre risk att diagnostiseras med barnautism än barn som inte exponerats för något epilepsipreparat.

En fråga man bör ställa sig är om det är medicineringen i sig eller sjukdomen (epilepsi) som påverkar risken för autism. Författarna undersökte detta genom att endast titta på barn vars mödrar hade diagnostiserad epilepsi. Det visade sig att autismspektrumstörning var närmare tre gånger vanligare bland valproatbehandlade även i denna grupp. Författarna sammanfattar resultaten med att valproatbehandling under graviditet innebär en statistiskt säkerställd ökad risk att barnen får autism, men naturligtvis måste riskerna av behandlingen vägas mot vinsterna i varje enskilt fall.