Att sömnapnéer kan påverka den kognitiva förmågan är välkänt. Huruvida man kan påverka den kognitiva utvecklingen hos barn med sömnapnésyndrom genom att operera bort mandlarna är den huvudsakliga frågeställningen i en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Ett par mindre studier har tidigare gjorts som indikerar att det skulle kunna finnas ett sådant samband. Den nu aktuella undersökningen har gjorts i USA och är större än tidigare material: totalt har 464 barn mellan 5 och 9 år ingått. Samtliga barn hade sömnapnésyndrom. De lottades till två grupper: en behandlingsgrupp där man genomförde adenotonsillektomi och en obehandlad kontrollgrupp.

Efter sju månader mättes barnens uppmärksamhet och exekutiva förmåga, enligt skalan Developmental neuropsychological assessment. Dessa parametrar mättes även då studien påbörjades, dvs före operationen, för att kunna följa barnen före och efter ingreppet. I såväl behandlings- som kontrollgruppen låg barnens utgångsvärden i nivå med vad som är normalt för åldern. Primärt effektmått var skillnad i kognitiv förmåga och uppmärksamhet efter sju månader jämfört med utgångsvärdet. Det visade sig att båda grupperna förbättrades i uppmärksamhet och exekutiv förmåga men forskarna såg inte några statistiskt säkerställda skillnader mellan behandlings- och kontrollgruppen. Däremot noterade man att opererade barn hade bättre livs- och sömnkvalitet, det sistnämnda mätt med polysomnografi. Dessa två parametrar var visserligen inte studiens primära effektmått, men de innebär att operationen ändå kan vara värdefull, konstaterar författarna.