Ångest är ett större problem än depression för patienter som överlevt cancer. Det är ett av de huvudsakliga fynden i en artikel som presenteras i Lancet Oncology. Studien har gjorts mot bakgrund av att allt fler patienter överlever en cancersjukdom. Vilka blir konsekvenserna på lång sikt vad gäller det psykiska välbefinnandet för denna växande grupp patienter?

Författarna har gjort en metaanalys och sammanställt data från 43 olika material som undersökt förekomsten av psykiska problem såsom ångest och depression minst två år efter att en cancersjukdom diagnostiserats. Man har jämfört de cancerdrabbade med friska individer. I ett antal av materialen har man därtill tittat på depression och ångest hos make/maka till den cancerdrabbade. Resultaten förvånar säkert många; bland annat visade det sig att depression inte var särskilt mycket vanligare bland de dryga 51 000 canceröverlevarna än bland de friska kontrollerna; prevalensen var 11,6 procent för patienterna och 10,2 procent för kontrollerna. För ångest noterades däremot lite större skillnader. Bland de närmare 49 000 canceröverlevande där uppgifter fanns tillgängliga om ångestproblematik noterades en prevalens på 17,9 procent, vilket ska jämföras med 13,9 procent för kontrollerna.

Viktigt att notera är att för såväl depression som ångest var tidpunkten då detta undersökts minst två år efter cancerdiagnosen. På längre sikt, tio år efter diagnos, var risken för ångest än mer ökad för canceröverlevare än för friska kontroller. Värt att notera i övrigt är att hos make/maka till den cancerdrabbade var ångestproblematik till och med vanligare än hos canceröverlevarna själva, särskilt efter så lång tid som tio år. Man kan således konstatera att det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på ångest hos patienter som haft cancer, även flera år efter sjukdomen. Det är dessutom viktigt att undersöka om detta förekommer hos deras anhöriga.