Avhandling. Flickor och barn med positivt pricktest för pälsdjur hade störst risk för både nyinsjuknande i och persistens av astma i tonåren, enligt en avhandling från Umeå universitet och OLIN-studierna (Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten). Miljöfaktorer som rökning och tecken på fuktskada i hemmet var relaterade till debut av astmasymtom bland tonåringar, och fordonstrafik var relaterat till astmasymtom bland barn även i en relativt liten stad (Luleå) med låga trafikflöden.

Sedan mitten av 1900-talet har astma blivit allt vanligare och är nu ett av de största folkhälsoproblemen bland barn och tonåringar i vårt land. Målsättningen med avhandlingen var att undersöka hur den kliniska bilden vid astma hos barn har förändrats över en tioårsperiod, att beskriva orsakerna till nyinsjuknande i och tillfrisknande från astma samt att studera sambandet mellan fordonstrafik och astma och astmaliknande symtom hos barn i norra Sverige. Studierna baserades på frågeformulär som fylldes i av föräldrarna till barn i åldern 7–8 år i Norrbotten 1996 (n = 3 430) respektive 2006 (n = 2 585). Två barnkohorter skapades därigenom, och de i kohorten från 1996 följdes upp årligen till 19 års ålder. Deltagandet var genomgående högt (96–98 procent). Deltagarna har medverkat i kliniska undersökningar, bl a pricktest, blodprov för specifika IgE, lungfunktionsundersökning och bronkiellt hyperreaktivitetstest. Studien om trafikavgaser och astma baserades på barnen i kohorten från 2006 boende  i Luleå. Barnens hemadresser koordinatsattes i ett geografiskt informationssystem där avståndet till närliggande vägar kunde mätas. Trafik mättes som antal fordon per dag.

Andelen barn med diagnostiserad astma var större 2006 än 1996, men barn med astma 2006 hade mindre av astmasymtom, speciellt svårare symtom, än barn i samma ålder 1996. Parallellt förbättrades omgivningsmiljön, och andelen som medicinerade med inhalationskortison hade ökat. Sannolikt har ökad medvetenhet om sjukdomen medfört en diagnosglidning, så att fler med lindrig sjukdom nu diagnostiseras. Bland barn med astma vid 7–8 års ålder hade 21 procent tillfrisknat (i remission), 38 procent hade astma periodvis och 41 procent hade persisterande astma fram till 19 års ålder. Barn i remission eller med periodvis astma hade mindre grad av luftvägsobstruktion och lägre bronkiell reaktivitet än barn med persisterande astma. Sensibilisering för pälsdjur var en viktigare prediktor för både astmaincidens och astmaremission än sensibilisering för pollen. Fordonstrafik i närheten av bostaden, särskilt tung trafik, var relaterad till ökade astmasymtom (pip i bröstet och väsande andning).

Att förebygga exponering för tobaksrök och fuktskador i hemmet och att placera bostäder långt från intensivt trafikerade vägar kan således vara ett sätt att förebygga astma och astmasymtom hos barn.