Trauma, pneumoni och sepsis är exempel på tillstånd som kan leda till akut svår lunginsufficiens, ARDS. Tillståndet är oerhört allvarligt och förknippat med hög mortalitet och behandlas normalt på en intensivvårdsavdelning. Nu har en studie presenterats i vilken man tittat på om patienter med svår ARDS bör ligga på rygg eller mage under behandlingen. Undersökningen publiceras i New England Journal of Medicine och omfattar 466 patienter med ARDS som IVA-vårdades. Ungefär hälften lottades till att minst 16 timmar per dygn ligga på mage och den andra hälften till att ligga på rygg.

Primärt effektmått var mortalitet i samtliga dödsorsaker 28 dagar efter att behandlingen påbörjats. Det visade sig att 28-dagarsmortaliteten skilde sig markant mellan grupperna: 16 procent av patienterna som legat på mage hade avlidit inom fyra veckor, vilket ska jämföras med 32,8 procent av patienterna som låg på rygg. Även när man tittade på längre sikt (90 dagar) noterades liknande skillnader med en mortalitet på 23,6 respektive 41,0 procent i mag- respektive ryggruppen. Värt att notera är att fler fall av hjärtstillestånd noterades bland patienter som låg på rygg. I övrigt såg man inte några säkerställda skillnader mellan grupperna vad gäller biverkningar eller komplikationer. Tidigare studier har visat att magläge kan förbättra saturationen vid ARDS. Däremot har det inte presenterats ett så pass omfattande material som det nu aktuella där man fokuserat på, och kunnat visa, att magläge påverkar mortaliteten. Vad som också är värt att notera är att patienterna som låg på mage tillbringade längre tid på mage per dygn (minst 16 timmar) än i tidigare material, där patienterna ofta bara låg ett par timmar per dygn på mage. I en kommentar till artikeln betonas vikten av att personalen på IVA är van vid att vårda patienter som ligger på mage.