Varje år sker globalt uppskattningsvis 44 000 medicinska akutfall ombord på flygplan. Det motsvarar ett fall var tolfte minut året om. I New England Journal of Medicine har en grupp amerikanska forskare ställt samman data kring något de flesta av oss har funderat på någon gång: hur ofta någon som befinner sig på ett flygplan blir akut sjuk och, inte minst, vad man som läkare kan göra om man är på plats. I studien, som onekligen innehåller rejält med spännande siffror, har man samlat in data från fem olika flygbolag som flyger både inrikes (inom USA) och internationellt. Siffrorna kommer från perioden 2008–2010 och omfattar totalt 744 miljoner transporterade passagerare, vilket i sin tur är ungefär en tiondel av all global flygtrafik under perioden.

Totalt noterades 11 920 medicinska akutsituationer i luften, vilket definierats som att man från flygplanet kontaktat ett kommunikationscentrum och meddelat att man har ett akutfall ombord. Via kommunikationscentrumet kan sedan planets personal konsultera en läkare »på marken« om vad man bör göra. De 11 920 fallen innebär att det i genomsnitt inträffade ett akutfall per 604 flygningar. Spektrumet av akutsituationer är brett. Den yngste drabbade var bara 14 dagar gammal, medan den äldste var 100 år. Vanligast var svimning eller svimningskänsla (presynkope), vilket utgjorde 37 procent. Därtill kom andningsproblem (12 procent) och illamående eller kräkning (10 procent). I totalt 7,3 procent av alla akutfall landade planet på annan plats än det planerade slutmålet, medan man i övriga fall fortsatte som planerat. För ungefär en tredjedel (31,2 procent) av de drabbade passagerarna hade besvären försvunnit vid landning, och de behövde inte någon ytterligare medicinsk vård. I 37 procent av fallen togs den drabbade till en akutmottagning efter landning.

Tittar man på allvarligare händelser noterades bland annat 38 fall av hjärtstillestånd (0,3 procent av samtliga akutfall). I drygt hälften av dessa fall (58 procent) tvingades planet ändra sin planerade resväg och landa före slutmålet. I resterande fall hade planet kommit så långt att det snabbaste sättet att skaffa hjälp var att landa vid det planerade slutmålet. Totalt avled 30 personer när de befann sig ombord på flyget (0,3 procent av alla akutfall). Medelåldern för dem var 59 år.

Obstetriska symtom och komplikationer var ovanliga; man noterade 61 sådana händelser (0,5 procent av samtliga akutfall). En majoritet (60,7 procent) av de 61 akutfallen bland gravida kvinnor skedde före vecka 24. I de flesta fallen tycktes symtomen bero på missfall (t ex vaginal blödning). Författarna skriver att de data man sammantaget har stödjer att det är säkert att flyga fram till 36:e graviditetsveckan.

I närmare hälften av alla fall (48,1 procent) fick den drabbade hjälp av en läkare ombord, medan en sköterska gav hjälp i vart femte fall (20,1 procent). I de fall där en läkare ombord hjälpte till slutade vart tionde (9,4 procent) med att planet nödlandade. Andelen nödlandningar är högre än de 7,2 procent man såg i hela materialet. Detta skulle kunna bero på att personalen på planet bara frågar om någon läkare finns ombord vid mer allvarliga fall. Författarna konstaterar att läkare och medicinsk personal visserligen inte är juridiskt skyldiga att ingripa men konstaterar att vi som sjukvårdspersonal har moralisk skyldighet att hjälpa till om vi kan. Omräknat på global basis innebär siffrorna att det sker 44 000 akutfall på flyget bland de totalt 2,75 miljarder flygpassagerare som flyger varje år. Det är 120 fall per dygn eller ett var 12:e minut. Dygnet runt. Året om.  

Läs även:
Finns det någon läkare ombord?