Infektion med Helicobacter pylori kan leda till bland annat gastrit och ulkus. Många människor bär på bakterien utan att de har några symtom. Det finns också människor som inte tycks bli smittade av bakterien trots att de exponeras för den. Genetiska orsaker till att vissa är bärare och andra inte är det är den huvudsakliga frågeställningen i en artikel i JAMA. Artikeln är en metaanalys som omfattar två oberoende populationsbaserade helgenomstudier (GWAS) där man undersökt om områden i genomet kan kopplas till känslighet för att smittas med H pylori. Totalt omfattar de båda studierna närmare 11 000 individer. Av dessa var drygt hälften (56,3 procent) bärare av bakterien.

När man tittade på den genetiska kartläggningen av individerna visade det sig att områden i genomet kring den s k toll-lika receptorn på kromosom fyra kunde kopplas till känslighet för infektion med bakterien. Den kliniska innebörden av detta är oklar. Författarna hoppas att rönen ska kunna bidra till att utforma ett genetiskt test som kan underlätta den kliniska utredningen av H pylori, dvs identifiera individer med hög respektive låg smittrisk. Dessutom hoppas man att rönen ska leda till ökad förståelse för bakteriens patofysiologiska roll i utvecklingen av gastrit, ulkus och malignitet.