Gravida kvinnor som använder opiater riskerar att barnen drabbas av neonatalt abstinenssyndrom efter förlossningen. I JAMA presenteras en amerikansk studie i vilken författarna undersökt genetiska faktorer hos barnet som påverkar syndromets allvarlighetsgrad. Författarna har tittat på uppgifter från 86 barn från fem olika centra. Samtliga barn föddes efter graviditetsvecka 36, och de exponerades för metadon eller buprenorfin (t ex Subutex eller Temgesic) då modern använde dessa preparat under graviditeten. För de flesta barnen (94 procent) skedde exponeringen under graviditetens första trimester. Forskarna tittade på generna OPRM1, ABCB1 och COMT hos barnen. Dessa gener har tidigare kopplats till opiatberoende hos vuxna. Dessutom är det välkänt att det finns en kraftig ärftlig komponent i opiatberoende.

Det man undersökte är om olika varianter av generna kunde kopplas till allvarlighetsgrad av neonatalt abstinenssyndrom, där det sistnämnda definierats efter hur länge barnet blev kvar på sjukhus efter förlossningen.  Det visade sig sammantaget att vissa varianter av generna OPRM1 och COMT var kopplade till kortare vårdtid; för en viss form av OPRM1 var t ex vårdtiden i genomsnitt en dryg vecka kortare än för en annan variant av samma gen (den genomsnittliga vårdtiden för samtliga barn låg kring 3–4 veckor). Författarna hoppas att resultaten ska bidra till att öka förståelsen av utvecklingen av neonatalt abstinenssyndrom. Enligt en kommentar, som presenteras i JAMA, utsätts en halv procent av alla amerikanska barn (5,6 per 1 000 födda) för opiater under graviditeten då modern tar receptförskrivna eller illegalt införskaffande preparat.