Allmänhetens inställning till vaccin och vaccination kan, som bekant, ha högst påtagliga konsekvenser. Det finns åtskilliga exempel på att felaktiga rykten spridits om faror kopplade till vaccination. Dessa rykten kan leda till att människor avstår från att vaccinera sig själva eller sina barn. Låg vaccinationsgrad kan i sin tur leda till sjukdomsutbrott. Ett skräckexempel är vad som hände i Nigeria 2003 och 2004 när vaccinationsgraden för polio föll kraftigt till följd av bland annat omotiverad rädsla och felaktiga rykten. Detta ledde till omfattande polioutbrott både i och utanför landet. Det är därför viktigt att kunna följa allmänhetens inställning till vaccination och se om denna ändras, inte minst för att kunna reagera med insatser som exempelvis informationskampanjer.

I Lancet Infectious Diseases presenteras en metod för att följa den allmänna opinionen kopplad till vaccin och vaccination. Författarna har följt diskussionen på bloggar och forum på internet, dvs inte bara »vanliga traditionella« medier. Med hjälp av Google News, Google Blog Search och Moreover Public Health (en internetbaserad tjänst som aggregerar nyheter) har de samlat ihop 10 380 rapporter av olika slag från 144 länder som publicerats under 2011 och 2012. Rapporterna handlar om vaccin, vaccination eller grundsjukdomen som vaccinet används mot. De omfattar allt från bloggar, artiklar, diskussionsforum och bokrecensioner till mer etablerade medier och information från hälsovårdsmyndigheter.

Rapporterna har grovt klassificerats av en analytiker utifrån om de är positiva, negativa eller neutrala till vaccin och vaccination. Exempel på en negativ rapport är en blogg i vilken det varnas för olika biverkningar kopplade till vaccination. Man har också klassificerat rapporten utifrån vilket vaccin den avser. Därtill har man delat in rapporterna i grupper utifrån vad de handlar om, till exempel utveckling av vaccin, effekt och säkerhet av vaccin och biverkningar kopplade till vaccination. Enligt författarna tog det ungefär fem minuter att gradera en rapport enligt samtliga parametrar.

Det visade sig att två tredjedelar (69 procent) av samtliga rapporter var positiva eller neutrala, medan resterande 31 procent var negativa. Rapporter som handlade om utveckling av vaccin var överlag mer positiva än rapporter som rörde effekt och säkerhet. Tittar man specifikt på olika typer av vaccin så var vaccin mot polio och influensa oftare postitivt omskrivna än mässlingsvaccin.

Författarna har letat brett och tittat på rapporter oberoende av vilken typ av vaccin de avser och geografisk avgränsning (var den skrivits). Metoden skulle naturligtvis kunna användas för att analysera inställningen till ett enskilt vaccin i ett avgränsat geografiskt område, till exempel ett land. Författarna skriver att vikten av att lyssna på allmänhetens inställning till vaccination inte kan underskattas när man sätter samman vaccinationsprogram.