Andelen unga kvinnor och män som diagnostiseras med kondylom minskar i Australien efter introduktionen av HPV-vaccination. Det visar en studie publicerad i BMJ.

Australien var mycket tidigt ute med att introducera gratis HPV-vaccination nationellt riktad mot flickor i åldern 12–13 år. Man genomförde även ett s k catch up-program för unga kvinnor upp till 26 år, som kunde få gratis vaccination åren 2007–2009. För att följa upp effekterna av HPV-vaccination använde man ett nationellt nätverk, där åtta kliniker för sexuell hälsa rapporterar in andelen patienter de träffar som har nydiagnostiserade könssjukdomar av olika slag. Tidigare korttidsdata har visat på stora minskningar i andelen kondylom, samtidigt som exempelvis klamydia ökar.

I en femårsanalys visar nu detta nätverk att andelen kvinnor yngre än 21 år som diagnostiseras med kondylom minskade från 12 procent år 2007 (innan vaccinationen började) till 0,9 procent år 2011 (P < 0,001). Bland kvinnor i åldern 21–30 år minskade andelen från 11 till 3 procent år 2011 (P < 0,001). Påtagliga minskningar sågs även i andelen män under 21 år (från 12 procent år 2006 till 2 procent år 2011, P < 0,001) och i åldern 21–30 år (från 18 till 9 procent, P < 0,001). Ingen minskning sågs dock i andelen kvinnor och män över 30 år.

Sammantaget kan alltså introduktionen av HPV-vaccination kopplas till lovande resultat på nationell nivå och inte bara i kliniska prövningar, vilket även tidigare visats från Sverige. Den stora begränsningen med den aktuella studien är dock att data insamlats från en selekterad population och att nivåerna av kondylom troligen inte är representativa för hela befolkningen. Man har heller inte tillgång till data på individnivå, och resultaten bör därför tolkas med viss försiktighet.