Den aktuella studien från London visar att anal inkontinens och förstoppning kan sänka livskvaliteten hos yngre individer (11–30 år) med kronisk idiopatisk förstoppning (CIC) eller som genomgått rekonstruktion av en anorektal missbildning.

Vart fjärde barn som behandlats för svår förstoppning eller anal inkontinens tar med sig besvären in i vuxenlivet. Vissa av dessa barn har opererats på grund av anorektal missbildning eller Hirschsprungs sjukdom, medan andra inte har någon påvisbar organisk orsak till besvären. Syftet med denna studie var att kontrollerat utvärdera tarmfunktion, livskvalitet, mental och fysisk hälsa hos ungdomar och unga vuxna med CIC eller anorektal missbildning.

Studiegrupperna var dels 49 individer som opererats för anorektal missbildning, dels 45 individer med CIC. De med utvecklingsförsening exkluderades. Kontrollgruppen var 39 ålders- och könsmatchade individer som appendektomerats ett år tidigare. Alla fick besvara validerade enkäter för tarmfunktion (Knowles–Eccersley–Scott symtom score, KESS, Vaizey score) och livskvalitet (Gastrointestinal quality of life index, GIQLI) samt genomgå olika psykometriska test.

Förstoppning rapporterades hos 39 procent i gruppen med anorektal missbildning och hos 69 procent i CIC-gruppen (5 procent i kontrollgruppen). Anal inkontinens sågs hos 45 procent av dem som opererats för anorektal missbildning och hos 47 procent av dem med CIC (12 procent i kontrollgruppen). Risken för sänkt fysiskt eller psykiskt välmående var signifikant högre vid anorektal missbildning och CIC än hos kontrollerna. Ingen skillnad i förekomst av depression eller oro sågs mellan grupperna.

Författarna bekräftar att både förstoppning och avföringsinkontinens kan ge en sänkt livskvalitet, och att CIC ger lika stor risk för detta som anorektal missbildning. 

Studien begränsas av små grupper och ett stort åldersspann, där kontrollgruppen var signifikant äldre trots matchning. Ingen bortfallsanalys gjordes. Gruppen med anorektal missbildning hade avancerade missbildningar (24 med VACTERL-association (vertebral defects, anal atresia, cardiovascular anomalies, tracheo-esophageal fistula, renal/radial anomalies, limb defcts) och 21 med antegrada kontinenslavemang), och 61 procent var opererade med nuvarande teknik, posterior sagittal anorektal plastik (PSARP). Studien bekräftar risken för sänkt livskvalitet hos dem som opererats för anorektal missbildning, men nytt är att yngre med CIC har lika mycket besvär. Denna och kommande studier talar för ett behov av kirurgi inriktad på tarmfunktionsrubbningar hos unga vuxna och med kännedom om barnkirurgisk diagnostik och behandling.