Autoreferat. En svensk studie publicerad i Neurology visar att risken att utveckla demens kan ha minskat under den senaste 20-årsperioden. Studien är baserad på data från Kungsholmsprojektet, som pågick mellan 1987 och 2000, och SNAC-K-projektet, en pågående populationsbaserad studie som startade 2001.

Demens är den vanligaste kroniska sjukdomen hos äldre över 75 år och den största orsaken till funktionsnedsättning och institutionalisering. 36 miljoner människor världen över är för närvarande drabbade. Vaskulära faktorer och relaterade hjärtsjukdomar är viktiga riskfaktorer för både vaskulär demens och Alzheimers sjukdom.

Den aktuella studien är baserad på två tvärsnittsundersökningar av totalt 3 275 personer över 75 år boende på Kungsholmen i Stockholm. De två undersökningarna genomfördes av läkare, psykologer och sjuksköterskor. Under tidsperioderna 1987–1989 och 2001–2004 erhöll 523 personer demensdiagnos enligt internationellt etablerade kriterier. Förekomst av demens och överlevnad under de två tidsperioderna jämfördes med olika statistiska modeller med kontroll för de viktigaste förväxlingsfaktorerna.

Resultaten visade att förekomsten av demens var likartad under de två tidsperioderna för både män och kvinnor över hela åldersspannet (17,5 procent 1987–1989 respektive 17,9 procent 2001–2004), trots att överlevnaden bland personer med demens har ökat påtagligt under den senare tidsperioden. Det faktum att prevalensen var oförändrad medan överlevnaden ökade innebär att risken för att utveckla demens måste ha minskat mellan perioderna 1987–1989 och 2001–2004.

Den minskade risken att utveckla demens överlappar den minskning av hjärtsjukdomar och andra vaskulära problem som kan ses under de senaste årtiondena; bättre prevention och behandling när det gäller vaskulära sjukdomar kan vara viktiga faktorer som ligger till grund för den minskade risken att insjukna i demens.

Minskningen av risken för demens är positiv för enskilda individer, men tyvärr är inte minskningen tillräckligt stor för att uppväga det faktum att fler människor lever allt längre, vilket ökar det antal personer som drabbas. Detta betyder att såväl de samhällsekonomiska och sociala påfrestningarna som behoven av vård och omsorg relaterade till demens kommer att fortsätta att öka under de närmaste åren.