I vilken utsträckning överviktskirurgi kan bidra till bättre glykemisk kontroll för överviktiga typ 2-diabetiker har undersökts i en studie som presenteras i JAMA. Studien har bedrivits vid fyra centra i USA och Taiwan och omfattar 120 patienter med fetma (BMI 30–40). När studien påbörjades hade samtliga deltagare ett HbA1c som översteg 8,0 procent och C-peptid över 1,0 ng/ml. De hade också minst sex månader före studiestarten blivit diagnostiserade med typ 2-diabetes.

 

Deltagarna lottades till två grupper med vardera 60 patienter. Den ena gruppen fick livsstilråd, däribland regelbunden kost- och motionsrådgivning, samt optimerad diabetesmedicinering enligt ett förutbestämt protokoll. Den andra gruppen genomgick vid sidan av detta (dvs vid sidan av både livsstilsråd och optimerad medicinering) gastrisk bypass-kirurgi (Roux-en-Y). Primärt effektmått var antal patienter i respektive grupp som uppnådde samtliga tre följande mål efter tolv månader: HbA1c under 7,0 procent, LDL under 100 mg/dl och systoliskt blodtryck under 130 mm Hg. Efter tolv månader hade samtliga dessa tre mål uppnåtts av 28 personer (49 procent) i gruppen som både fått kirurgi och livsstilsbehandling/medicinering. I gruppen som bara fått livsstilsbehandling och medicinering uppnåddes målen av 11 patienter (19 procent).

Tittar man på de enskilda komponenterna i det sammansatta måttet (C-peptid, HbA1c och systoliskt blodtryck) noterades störst skillnad mellan grupperna vad gäller HbA1c. Vad gäller viktutvecklingen var det stora skillnader mellan grupperna. I båda grupper var snittvikten närmare 98 kilo då studien påbörjades. Gruppen som opererats vägde i genomsnitt 73 kilo (BMI = 25,8) efter ett år jämfört med 90 kilo (BMI = 31,6) i gruppen som inte opererats (en genomsnittlig viktnedgång på 8 kilo är naturligtvis imponerande i sig för patienterna som inte opererats). Tittar man på biverkningssidan noterades 22 fall av allvarliga händelser (serious adverse events) i gruppen som opererats, jämfört med 15 fall i gruppen som inte opererats.

Värt att notera är att det skedde fyra fall av perioperativa komplikationer och sex fall av sena postoperativa komplikationer i gruppen som genomgått gastrisk bypass. Författarna konstaterar att gastrisk bypass förbättrar oddsen för att uppnå bättre kontroll vid typ 2-diabetes för individer med BMI mellan 30 och 40, men fördelarna måste i varje enskilt fall vägas mot riskerna i termer av allvarliga biverkningar.