Warfarin (Waran) har som bekant ett smalt terapeutiskt spektrum. Om patienter har för höga eller för låga nivåer av läkemedlet kan det leda till allvarliga konsekvenser. Mot bakgrund av att en och samma dos warfarin kan leda till olika nivåer i blodet hos olika patienter presenteras en studie i  Lancet. Författarna har undersökt om genetisk analys kan hjälpa till att styra doseringen. Studien omfattar 533 amerikaner av afrikanskt ursprung, en grupp där det hittills inte gjorts många studier av genetiska faktorer som påverkar hur preparatet bör doseras. Gener som påverkar warfarinnivåerna hos européer och asiater har redan identifierats, men dessa tycks inte ha samma påverka på afroamerikaner.

Författarna har tittat på vilka warfarindoser individerna stod på och vilka nivåer av preparatet de hade i blodet. Man har därefter gjort en genetisk analys av hela arvsmassan och identifierat en region på kromosom 10 vid namn rs12777823 som tycks påverka nivåerna av warfarin i blodet. Individer som är heterozygota för rs12777823 behöver sänka sin veckodos av warfarin med 6,9 mg. Är man däremot homozygot krävs att dosen sänks med 9,3 mg. Resultaten har verifierats i ytterligare en kohort med 432 individer.

Författarna hoppas att rönen ska kunna användas kliniskt för att förbättra säkerheten vid ordination av warfarin. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har under flera år uppmuntrat utvecklingen av genetiska test för att bättre kunna styra doseringen av warfarin. Det faktum att preparatet såg dagens ljus för 60 år sedan, vilket innebär att patentet gick ut för flera decennier sedan, hjälper knappast till att uppmuntra läkemedelsindustrin att lägga pengar på den typen av studier.