Det beräknas att 2,5 miljoner människor världen över smittades med HIV under 2011. Av dessa tros cirka en av tio ha fått viruset i samband med intravenöst missbruk, dvs då missbrukare delar nål. Det finns evidens för att antiretroviral profylax kan minska risken för sexuell överföring av HIV. Men gäller det även överföring till följd av intravenöst missbruk? I Lancet presenteras en studie i vilken man tittat på detta.

Undersökningen har gjorts under perioden 2005–2010 och omfattar 2 413 patienter vid någon av 17 olika missbrukskliniker i Bangkok, Thailand. Deltagarna, som var 20–60 år gamla, rapporterade samtliga då de inkluderades att de missbrukat droger intravenöst under det senaste året. Ingen av dem var HIV-positiv. De delades in i två lika stora grupper och följdes därefter under i genomsnitt fyra år. Den ena gruppen (1 204 individer) gavs antiretroviral behandling (tenefovir i daglig dos om 300 mg) och den andra (1 209 individer) gavs placebo. De följdes därefter med kontinuerliga kontroller vid respektive klinik avseende bland annat biverkningar; därtill mättes läkemedelskoncentrationen i blodet löpande. Deltagarna HIV-testades varje månad och fick tillgång till bland annat rådgivning och preventivmedel.

Under uppföljningstiden smittades 52 individer med HIV: 35 i placebogruppen och 17 i behandlingsgruppen. Det innebär kort och gott att behandlingen resulterade i en 48,9-procentig riskreduktion. Viktigt att notera är att den observerade effekten inte nödvändigtvis beror på att läkemedlet skyddar mot överföring av HIV i samband med intravenöst missbruk. Det kan givetvis vara så att resultaten, i alla fall till viss del, förklaras av minskad risk att smittas sexuellt för behandlade. Det finns ju ingen biologisk markör som kan visa hur en person smittats av viruset. Deltagarna har fått uppge om de använt droger intravenöst under studieperioden. Totalt uppgav 45 procent att de gjort det. Bland dem som smittades med HIV var andelen som uppgav att de missbrukat intravenöst högre: 70 procent. På biverkningssidan noterades inga större skillnader mellan grupperna. Inte heller såg man någon skillnad vad gäller mortalitet. Vad som också onekligen är intressant att notera är att allt färre deltagare rapporterade missbruk ju längre de hade ingått i studien. Man såg även en tydlig trend där allt färre rapporterade att de delat nålar. Vad detta beror på är oklart. Kanske skulle det kunna bero på att de blev mer medvetna om den egna hälsan efter att de inkluderats i en vetenskaplig studie.

I dag beräknas att det finns 15,9 miljoner människor världen över som missbrukar droger intravenöst. Av dessa har tre miljoner HIV. Detta är en grupp som har varit svår att nå vad gäller HIV-prevention. Även om det på global basis ”bara” är en på tio som HIV-smittas via intravenöst missbruk är det värt att notera att andelen är betydligt högre i vissa delar av världen, såsom delar av Östeuropa och Asien, där det rapporteras upp mot 80 procent.