I New England Journal of Medicine presenteras en amerikansk studie som visar att äldre preparat mot reumatoid artrit (RA) fortfarande kan ha en plats i terapiarsenalen. Studien omfattar 353 patienter med RA som trots behandling med metotrexat inte fick tillräcklig effekt. Deltagarna lottades till två grupper. Den ena gruppen fick tillägg av kombinationsbehandling med hydroxiklorokin och salazopyrin, dvs gamla beprövade RA-läkemedel. Den andra gruppen gavs injektioner med TNF-alfa-hämmaren Enbrel, ett av de nya dyra preparaten. Båda grupperna fortsatte behandlingen med metotrexat. Deltagarna följdes under 48 veckor, och det primära effektmåttet var förbättring enligt skalan DAS28 (Disease activity score for 28 joints).

Resultatet efter den 48 veckor långa studieperioden kan sammanfattas med att båda grupperna förbättrades men att det inte förelåg några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna.

Värt att notera är att efter 24 veckors behandling fick de patienter i båda grupper som inte fått tillräckligt behandlingssvar byta till den terapi de dittills inte haft. Det visade sig att andelen patienter som fick byta terapi var lika hög i båda grupperna, dvs lika stor andel bytte från Enbrel till hydroxiklorokin och salazopyrin som omvänt. Dessutom var andelen bland dem som bytte som fick bra effekt av den ”nya” behandlingen lika hög, dvs lika stor andel av dem som bytte till Enbrel från hydroxiklorokin och salazopyrin fick bra effekt som av dem som bytte till hydroxiklorokin och salazopyrin från Enbrel. Detta är förstås intressant då Enbrel är betydligt dyrare än hydroxiklorokin och salazopyrin.