En studie publicerad i JAMA Internal Medicine visar ett samband mellan ökad konsumtion av rött kött över tid och risk för typ 2-diabetes. Många tidigare studier har visat att personer som äter rött kött löper ökad risk att utveckla typ 2-diabetes, men ingen har tidigare studerat effekten av kostförändringar över tid.

Observationsstudien bygger på långtidsdata från tre kohortstudier från Harvard om totalt ca 150 000 personer under i genomsnitt 20 år. Deltagarna har via frågeformulär besvarat frågor kring livsstil och uppkomst av nydebuterade sjukdomar. Konsumtionen av rött kött efterfrågades vart fjärde år, och incidensen av typ 2-diabetes mättes via självrapportering och bekräftades av ett kompletterande formulär med frågor om symtom, diagnostiska test och behandling.

Studien har inte tagit hänsyn till varför deltagarna förändrat sin köttkonsumtion. Författarna understryker att man, trots försök att korrigera för detta, inte kan utesluta att dessa förändringar kan vara en markör för större livsstilsförändringar. En justering för BMI minskade associationen mellan konsumtionen av rött kött och risken för typ 2-diabetes något, vilket antyder att övervikt är en del av förklaringen till riskökningen.

I alla kohorter associerades ökad konsumtion av rött kött under en fyraårsperiod med förhöjd risk för typ 2-diabetes under följande fyraårsperiod, oberoende av ursprunglig konsumtion och andra livsstilsfaktorer. Studien visar också att en minskning av konsumtionen av rött kött kunde associeras med lägre incidens av typ 2-diabetes vid långtidsuppföljning (16–20 år). Resultaten bekräftar sambandet mellan rött kött och typ 2-diabetes och bidrar med kunskap om att minskning av konsumtionen förefaller vara gynnsam för att förebygga typ 2-diabetes.