Autoreferat. Män bosatta i områden i sydvästra Skåne med låg socioekonomisk status har både sämre följsamhet till ultraljudsscreening för abdominellt aortaaneurysm (AAA) och högre prevalens av sjukdomen. 

Ultraljudsscreening för abdominellt aortaaneurysm riktad till 65-åriga män minskar den sjukdomsrelaterade mortaliteten, och verksamheten har pågått i flera år i de flesta svenska landsting. Följsamheten till olika screeningprogram varierar dock. Vid bröstcancerscreening har man kunna relatera lägre socioekonomisk status till såväl sämre följsamhet som högre prevalens av sjukdomen per se. Liknande förhållanden har nu påvisats i sydvästra Skåne även avseende AAA-screening.

65-åriga män som år 2010 och 2011 kallats till kärlkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö för AAA-screening ingick i studien och analyserades avseende följsamhet och AAA-prevalens. Totalt inkluderades 8 269 män från 16 kommuner i sydvästra Skåne. Den största kommunen, Malmö, delades upp i sina tio stadsdelar. Följsamhet till screening och prevalens av sjukdomen i de olika geografiska områdena relaterades till socioekonomiska faktorer, såsom medelinkomst, andel socialbidragstagare, invandrare, arbetslösa och rökare samt utbildningsnivå. Socioekonomiska uppgifter inhämtades från Statistiska centralbyrån.

Deltagandet i AAA-screening för hela området var 80,2 procent, men varierade mellan 64,4 och 89,3 procent i kommunerna. Siffran steg med ökande medelinkomst (r = 0,873; P = 0,000) och minskade med ökande andel invandrare (r = –0,685; P = 0,005) respektive andel socialbidragstagare (r = –0,698; P = 0,004). Även bland Malmös olika stadsdelar ökade följsamheten med ökande medelinkomst (r = 0,948; P = 0,000) och minskade med ökande andel invandrare (r = –0,650; P = 0,042) samt ökande arbetslöshet (r = –0,796; P = 0,006).

Totalt upptäcktes 117 (1,76 procent) fall av abdominellt aortaaneurysm. Prevalensen skiljde sig inte signifikant mellan kommunerna, men i Malmös olika stadsdelar ökade däremot prevalensen med ökande andel rökare (r = 0,784; P = 0,007), invandrare och arbetslösa (r = 0,783; P = 0,007) och minskade med ökande medelinkomst (r = –0,754; P = 0,012) i respektive stadsdel.

Studien visar att följsamheten till screeningprogram för AAA är sämre och prevalensen högre i geografiska områden med ogynnsam socioekonomisk profil. För att öka screeningens kostnadseffektivitet är det därför viktigt att satsa särskilt på sådana områden. Olika interventioner för att öka följsamheten utvärderas för närvarande vid kärlkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.