I Lancet presenteras en studie som visar att risken för medfödda missbildningar ökar om fadern och modern är kusiner. Studien har gjorts mot bakgrund av att man i delar av Storbritannien sett ett högre antal medfödda missbildningar hos barn till föräldrar med ursprung i Pakistan, där kusinäktenskap är relativt vanligt och socialt accepterat. Studien har inkluderat uppgifter om barn som föddes i staden Bradford, som är belägen cirka 30 mil norr om London, ett område där en relativt stor del av befolkningen har ursprung i Pakistan. Uppgifterna avser perioden 2007–2011, och både medicinska journaler och frågeformulär som föräldrarna har fått fylla i har använts.

Totalt har man haft tillgång till uppgifter om 11 396 barn. Av dessa hade 386 (3 procent) en medfödd missbildning. Det är cirka dubbelt så högt som för hela Storbritannien. Av de drygt 11 000 barnen som föddes i området hade 2 013 (18 procent) föräldrar som var kusiner. Det var mer än dubbelt så vanligt (relativ risk 2,19) att barn till kusiner hade en medfödd missbildning än barn i området vars föräldrar inte var kusiner. En liknande riskökning såg man hos mödrar med brittiskt ursprung som var äldre än 34 år vid förlossningen och som inte var kusin med barnets far.

Kopplingen mellan kusinäktenskap och ökad förekomst av medfödda missbildningar kan inte förklaras av socioekonomiska skillnader. Däremot noterades att hög utbildningsnivå hos modern var kopplad till minskad risk att barnet skulle få en medfödd missbildning, ett samband som gäller alla etniska grupper. Att kusinäktenskap innebär ökad risk för missbildningar är förmodligen inte någon större överraskning för de flesta, men hittills publicerade material har varit betydligt mindre än den nu aktuella studien.