Kvinnor som haft cancer i barndomen löper ökad risk att drabbas av infertilitet. Det visar en studie som presenteras i Lancet. Undersökningen omfattar 3 531 kvinnor mellan 18 och 39 år som alla diagnostiserades med cancer före 21 års ålder och som överlevt fem år efter diagnosen. Kvinnorna har behandlats vid något av 26 olika centra i USA och Kanada. Som kontrollgrupp har man i de fall det varit möjligt undersökt kvinnornas systrar, som inte varit drabbade av cancer. Totalt har 1 366 kvinnor ingått i kontrollgruppen. Deltagarna har fått svara på frågor om sjukdomshistorik, graviditeter, om de haft problem med infertilitet (definierat som att de försökt bli gravida minst ett år utan att lyckas) och om de genomgått fertilitetsbehandlingar.

Det visade sig att det var vanligare att de cancerdrabbade kvinnorna rapporterade infertilitet. Bland dessa uppgav 13 procent infertilitet jämfört med 10 procent i kontrollgruppen. Skillnaderna mellan cancer- och kontrollgruppen var särskilt markerade hos kvinnor som var yngre än 25 år. Närmare två tredjedelar (64 procent) av kvinnorna som rapporterat infertilitet lyckades emellertid få barn så småningom. Denna andel är jämförbar med kvinnor som inte haft cancer som söker fertilitetsbehandling. Studien visar att kvinnor som haft cancer ofta behöver lite längre tid innan de blir gravida än kvinnor som inte haft cancer. Detta gäller särskilt för kvinnor som fått strålbehandling mot buken. Däremot tycks det inte ta längre tid att bli gravid för kvinnor som genomgått strålbehandling mot huvudet.

Författarna tittade på de kvinnor som inte blev gravida trots att de försökt under lång tid och noterade då att genomgången strålbehandling mot uterus och kemoterapi var kopplad till ökad risk för infertilitet hos cancerdrabbade. Sambandet var dosberoende. Ju högre doser strålbehandling och kemoterapi – desto större risk att kvinnorna inte kunde få barn. Det var lika vanligt att cancerdrabbade sökte medicinsk hjälp för sin infertilitet som kontrollerna. Däremot var det vanligare att de cancerdrabbade inte fick någon behandling för infertilitet tros att de sökt hjälp. Vad detta beror på är oklart, skriver författarna.

Genomsnittsåldern för deltagarna i materialet var relativt låg, 27,6 år. Detta kan innebära att cancerdrabbade kvinnors risk för infertilitet har underskattats och att siffrorna skulle varit annorlunda, med ökad risk för infertilitet, om man tittat på ett äldre material.  Dessutom har data inhämtas från 1990-talets början och framåt då infertilitetsbehandling dels inte var lika vanlig som i dag, dels inte var lika utvecklad. Ett bra sätt att sammanfatta resultaten är att de flesta kvinnor som haft cancer i barndomen tycks kunna få barn men att det kan ta längre tid.