90-åringar födda 1915 hade bättre kognitiv förmåga än 90-åringar födda 1905, enligt en studie publicerad i Lancet.

Studien har gjorts i Danmark, med ett drygt decennium mellan undersökningarna av de två kohorterna. Den första kohorten omfattar 2 262 personer födda 1905 som undersöktes 1998, då de var 93 år gamla. Därefter undersöktes ytterligare en grupp på 1 584 individer födda 1915. Detta skedde 2010 då de var 95 år gamla. Deltagarna fick bland annat genomgå det kognitiva testet MMSE (Mini-mental state examination) vilket ger en poäng mellan 0 och 30. Det visade sig att gruppen född 1915 gjorde bättre ifrån sig på testet än gruppen född 1905: snittpoängen uppgick till 22,8 respektive 21,4. Den förstnämnda kohorten var dessutom två år äldre när testet gjordes.

Intressant är också att en betydligt högre andel, 23 procent, av deltagarna födda 1915 fick mycket höga poäng på testet (28 till 30 poäng). I kohorten med födelseår 1905 fick bara 13 procent så hög poäng. Författarna tittade även på i vilken utsträckning deltagarna kunde vara aktiva i vardagen enligt ADL (allmänna dagliga livsfunktioner), och resultaten visar att gruppen som undersöktes 2010 var mer aktiv trots att de var två år äldre. Värt att notera är att författarna har justerat för att utbildningsnivån var något högre i kohorten född 1915. Deltagarna testades fysiskt vad gäller t ex greppstyrka och gånghastighet men några skillnader noterades inte.

Resultaten tolkas som att äldre i ökad utsträckning än tidigare behåller sin kognitiva funktionsförmåga högt upp i åldrarna. Vad detta beror på är oklart. Förbättrad kosthållning och bättre intellektuell stimulans är två potentiellt bidragande faktorer.