I New England Journal of Medicine presenteras en studie där en monoklonal antikropp prövats mot ulcerös kolit. Preparatet går under namnet vedolizumab och är verksamt mot autoimmuna sjukdomar då det blockerar ett protein som lymfocyterna använder sig av för att ta sig in i olika vävnader.

De 374 deltagarna, samtliga med ulcerös kolit i aktiv fas, som fått otillräcklig behandlingseffekt av bland annat kortison lottades till två grupper. En grupp fick antikroppsbehandlingen, som gavs intravenöst då studien påbörjades samt efter två veckor. En kontrollgrupp gavs koksaltlösning vid samma tidpunkter. Behandlingseffekten utvärderades efter sex veckor och följdes genom Mayo-klinikens tolvgradiga skala, där ett positivt behandlingssvar innebär att poängen minskade med minst tre på skalan vid mätningen efter sex veckor jämfört med när studien påbörjades. Det visade sig att 47 procent av de antikroppsbehandlade uppnådde behandlingssvar, vilket ska jämföras med 26 procent av kontrollerna. De som svarade på behandlingen (vilket även gäller placebohandlade kontroller) fick fortsätta med denna i en uppföljningsdel av studien. Antikroppspreparatet gavs under uppföljningen i två intervaller, var fjärde eller var åttonde vecka. Efter ett år var 45 procent av dem som fått preparatet var fjärde vecka i remission. Andelen var 42 procent i gruppen som fick preparatet var åttonde vecka och 16 procent i placebogruppen. Vad gäller biverkningar noterades inte några större skillnader mellan grupperna.

I tidskriften presenteras även en studie där vedolizumab har prövats mot Crohns sjukdom. I den visades bland annat att 14 procent av Crohn-patienterna hade fått behandlingssvar av antikroppen efter sex veckor, vilket ska jämföras med 7 procent i placebogruppen.