I Lancet Neurology presenteras en studie i vilken man tittat på långtidseffekterna av trombolys vid ischemisk stroke. Studien har bedrivits vid 156 sjukhus i tolv länder, däribland Sverige. Totalt omfattar den 3 055 patienter med ischemisk stroke. Dessa lottades till två grupper – en grupp som senast sex timmar från symtomdebut gavs trombolys (alteplas i dosen 0,9 mg/kg) och en obehandlad kontrollgrupp som, trombolysen undantagen, givetvis i likhet med behandlingsgruppen fick sedvanlig behandling.

Författarna har sedan följt upp 2 348 patienter efter 18 månader och då fokuserat på hur bra de klarade vardagen. Primärt effektmått har varit andel patienter i respektive grupp som klarade sig utan hjälp, vilket definierats som maximalt 2 poäng på den så kallade OHS-skalan (Oxford Handicap Scale). Andelen patienter som uppfyllde detta, dvs klarade sig själva enligt definitionen, var något högre i behandlingsgruppen: 35,0 procent jämfört med 31,4 procent i kontrollgruppen. Skillnaderna kan tyckas små, men författarna understryker att de är kliniskt relevanta. Patienter över 80 års ålder var en grupp där trombolysbehandling gav mer markerade fördelar vad gäller att klara sig själv än i materialet i stort. Deltagarna fick dessutom rapportera hur de upplevde den egna hälsan enligt skalan EQ-5D, som tar hänsyn till bland annat aktivitetsnivå, smärta, ångest och obehag. Det visade sig att trombolysbehandlade överlag upplevde sin hälsa som bättre än kontrollgruppen. Viktigt att notera är att man inte sett någon skillnad i dödlighet mellan grupperna; 35 procent av patienterna i respektive grupp hade avlidit efter 18 månader.