Internetbaserad träning har i en studie, publicerad i Lancet, använts för att förändra läkares antibiotikaförskrivning. 372 primärvårdsläkare från 246 olika centrum i Belgien, Spanien, Wales, Polen, Nederländerna och England ingick i studien. Dessa lottades till olika grupper. En grupp fick genomgå medicinskt fokuserad internetbaserad träning inriktad på huruvida patienter med luftvägssymtom bör förskrivas antibiotika utifrån CRP-värdet (CRP-gruppen).

Träningen fokuserade på vilka överväganden man som läkare bör göra vid luftvägsinfektioner och hur man väger samman CRP-värdet med patientens övriga symtombild för att ta ställning till om antibiotika ska förskrivas. En annan grupp genomgick internetbaserad kommunikativ träning, där det ingick hur man förklarar för patienter hur luftvägsinfektioners naturliga förlopp ser ut och när medicinering är motiverad, och hur man sätter upp en behandlingsplan tillsammans med patienten. En tredje grupp genomgick både CRP- och kommunikationsprogrammet, medan en kontrollgrupp inte alls genomgick något träningsprogram. Träningsprogrammen hade utvecklats av konsortiet »Genomics to combat resistance against antibiotics in community-acquired LTRI in Europe« (GRACE) och översatts till respektive läkares språk.

I studien tittade man på i vilken utsträckning 4 264 patienter över 18 år som sökt vård med övre eller nedre luftvägsinfektioner förskrivits antibiotika av läkarna. Som jämförelse undersökte man läkarnas förskrivningsmönster innan studien påbörjades. Bedömningarna rörde renodlade luftvägssymtom; patienter med känd hjärtsvikt eller misstänkt lungemboli exkluderades. Patienter som antibiotikabehandlats den senaste månaden exkluderades också. Det visade sig att 55,3 procent av alla patienter med övre eller nedre luftvägsinfektion fick antibiotika förskrivet före studien. Efter träningsprogrammen sjönk andelen till 33 procent i CRP-gruppen och till 36 procent i gruppen som fått kommunikationsträning. Bland läkarna som inte fått utbildningsinsatser sjönk antibiotikaförskrivningen också något, dock betydligt mindre än bland dem som genomgått något av träningsprogrammen. Läkare i CRP-gruppen förskrev 46 procent mindre antibiotika och läkare i kommunikationsgruppen 31 procent mindre antibiotika jämfört med läkare som inte fått utbildningsinsatsen. Allra störst effekt noterades i gruppen läkare som fått både CRP- och kommunikationsträning, där förskrivningen var 62 procent lägre än i kontrollgruppen.     

Totalt lades 30 patienter i samtliga grupper in på sjukhus. Andelen patienter som lades in var högre i grupperna som fått träning och som följaktligen förskrev antibiotika mer restriktivt. Inga patienter avled. I gruppen där läkarna fått kommunikativ träning upplevde patienterna (både de som fått antibiotika och de som inte fått det) överlag att luftvägssymtomen höll i sig något längre jämfört med patienter i övriga grupper. Studien sammanfattas med att de internetbaserade träningsprogrammen reducerade läkarnas antibiotikaförskrivning substantiellt.