För kvinnor med lågriskgraviditeter innebär planerad hemförlossning lägre risk för allvarliga komplikationer än planerad förlossning på sjukhus, enligt en kohortstudie från Nederländerna.

Med hjälp av nationella databaser samlade forskargruppen in information om förlossningskomplikationer vid planerade förlossningar mellan år 2004 och 2006. Av dessa var 92 333 (63 procent) hemförlossningar och 54 419 (37 procent) förlossningar på sjukhus. Man har därefter jämfört förekomsten av allvarliga förlossningskomplikationer hos kvinnor med lågriskgraviditeter.

Förekomsten av allvarliga akuta komplikationer (intensivvård, uterusruptur, eklampsi eller HELLP-syndrom, stor obstetrisk blödning) var 1,5 per 1 000 respektive 2,7 per 1 000 vid planerad hemförlossning jämte sjukhusförlossning. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant endast hos omföderskor, med 1,0 respektive 2,3 akuta komplikationer per 1 000 förlossningar i hem respektive på sjukhus (oddskvot 0,43, 95 procents konfidensintervall 0,29–0,63).

Den observerade skillnaden bland förstföderskor antydde ett liknande förhållande men var inte statistiskt signifikant. Hemförlossning innebar en riskminskning även för andra komplikationer, som postpartumblödning på över 1 000 ml och manuell placentalösning. Samtliga riskminskningar var statistiskt signifikanta endast för omföderskor.

Kvinnorna med planerad hemförlossning hade generellt en lägre riskprofil från början än kvinnorna med planerad förlossning på sjukhus, något man till viss del kompenserade för i analyserna. Författarna drar slutsatsen att planerad hemförlossning inte innebär någon ökad risk för allvarliga komplikationer för kvinnor med lågriskgraviditeter. Men detta förutsätter välutbildade barnmorskor och ett fungerande remiss- och transportsystem för de kvinnor som behöver föras till sjukhus akut.