Ökade halter av luftföroreningar i form av kolmonoxid, svaveldioxid och kvävedioxid var alla förknippade med fler fall av både sjukhusinläggning och mortalitet i hjärtsvikt. Däremot fanns inte detta samband för ökade halter av ozon. Det visar en metaanalys som presenteras i Lancet. Författarna hade identifierat 1 146 artiklar som berör området. Av dessa hade 35 inkluderats i studien. 

Intressant nog tycks relativt kortvarig exponering för ökade halter luftföroreningar räcka. När halterna har ökat har detta nämligen i princip samma dag resulterat i fler fall av inläggningar på grund av hjärtsvikt. Detta skulle kunna innebära att höjda halter kan förvärra svikten hos patienter som redan har sjukdomen. Majoriteten av de undersökningar som ingått har gjorts under det senaste decenniet. Sambandet mellan ökade halter av luftföroreningar och hjärtsvikt står sig även vid halter som är relativt låga, vilket innebär att resultaten är relevanta även för länder med hårda restriktioner och gränsvärden.

Studien är inte den enda som tittat på medicinska följder av luftföroreningar. I Lancet Oncology presenteras en metaanalys som visar att luftföroreningar leder till ökad risk för lungcancer. Att sänka halter av luftföroreningar bör vara en prioriterad fråga inom global hälsa, skriver författarna till den aktuella metaanalysen i Lancet. Man efterfrågar dessutom fler studier specifikt för länder där halterna normalt är betydligt högre än i Europa.