Exponering för luftföroreningar har kopplats till ökad risk för astma och allergier. Nu visar en studie i Lancet Respiratory Medicine att barn som växer upp i hem där man lagar mat inomhus över öppen eld löper ökad risk att drabbas av astma. Materialet är onekligen omfattande. Över en halv miljon (512 707) barn under 15 år från 47 olika länder har svarat på frågor om astmasymtom och om de diagnostiserats med astma. Om barnen varit små har formuläret besvarats av deras föräldrar. Frågorna avsåg inte bara astma utan också hemförhållanden, bland annat om öppen eld används för matlagning.

Det visade sig att matlagning över öppen eld i hemmet var kopplad till ökad förekomst av både astmasymtom och astmadiagnos. Förekomsten av diagnostiserad astma och astmasymtom var ökad med 20–100 procent i hem med öppen eld beroende på barnens ålder. Resultaten är justerade för bland annat kön, ålder, vilket land barnen kom ifrån och om de utsatts för passiv rökning. Att laga mat över öppen eld i hemmet är vanligt i stora delar av världen. Det är en riskfaktor som, om den kunde begränsas, sannolikt skulle ha stor påverkan på den globala sjukdomsbördan av astma.  Författarna tittade även på olika typer av bränslen vid matlagning, däribland gas. Någon koppling mellan detta och astma noterades däremot inte.