I JAMA presenteras en svensk studie som visar att en specifik form av in vitro-fertilisering (IVF) innebär måttligt ökad risk för att barnet ska drabbas av autism. Författarna har inkluderat data från 2,5 miljoner barn som föddes i Sverige under perioden 1982–2007. Av dessa föddes 1,2 procent, vilket motsvarar närmare 31 000 barn, efter IVF. Med hjälp av registerdata har man tittat på om barnen diagnostiserats med autismspektrumstörning eller mental retardation. Den genomsnittliga uppföljningstiden var tio år. När man slog samman samtliga former av IVF såg man inte någon skillnad vad gäller autism mellan barn som fötts efter IVF och barn där befruktning skett på normal väg. För mental retardation såg man däremot en liten men statistiskt signifikant ökad risk hos barn som fötts efter IVF jämfört med övriga barn.

När författarna tittade specifikt på olika former av IVF såg man att ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion), där en utvald spermie sprutas in i ägget, var förknippad med något högre förekomst av både autism och mental retardation än IVF som inte inkluderade ICSI. Det bör dock betonas att riskökningen i absoluta tal räknat är blygsam då autism och mental retardation är relativt ovanliga; vardera diagnos förekom hos ungefär en procent av alla födda barn. Författarna understryker att de allra flesta av de barn som föds efter IVF är friska. Under perioden 1978–2012 beräknas att fem miljoner barn världen över har fötts med hjälp av IVF.